A A A

Sprawozdanie za rok 2016

Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej i Sołtysa za rok 2016 sołectwa Jasiona.

 

Sołectwo Jasiona stanowi jednostkę pomocniczą Gminy Lubrza.

Organem wykonawczym Sołectwa jest Sołtys, Rada Sołecka stanowi organ wspomagający realizację zadań sołeckich. W 2016 roku odbyło się 8 spotkań Sołtysa, Rady Sołeckiej i Radnego. Poruszano problemy sołectwa i zadań do realizacji. Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej i Radny uczestniczą w sesjach rady Gminy. Biorą udział w komisjach (Radny) i naradach sołtysów (Sołtys).

Zadania zrealizowane w 2016 roku:

a) Realizacja zadania z Programu Odnowy Wsi - zakup artykułów AGD do świetlicy wiejskiej- 1000- zł.

b) Realizacja zadań z funduszu sołeckiego - zakup z montaż mebli do sali w świetlicy - zakup i montaż drzwi przesuwnych do kuchni - zakup z montaż rolet do okien w świetlicy - modernizacja wejścia oraz podjazdu do świetlicy - zakup namiotu plenerowego

c) Realizacja zadań ze środków budżetu gminy i powiatu - uzupełnienie ubytków na jezdni (gmina, powiat) - zmiana nawierzchni chodnika na kostkę brukowa przy posesji nr 42. Inwestycja ze środków gminy i powiatu. - zmiana ogrodzenia oraz wykonanie nawierzchni chodnika przy budynku komunalnym nr1Inwestycja wykonana przez ZGM w Lubrzy - koszenie terenu przy boisku i świetlicy - zakup kamienia do częściowego obsypania opaski wokół świetlicy.

d) Realizacja zadań z funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - zakup stołów – 6 szt – 1800 zł Prace społeczne wykonane na cele sołectwa - - wykonanie prac wokół świetlicy, boiska do piłki plażowej i placu zabaw (koszenie, sprzątanie, czyszczenie elewacji budynku świetlicowego.

Zorganizowano imprezy okolicznościowe:

Dzień kobiet Dzień chłopa Piknik rodzinny Dożynki gminne Warsztaty rękodzielnicze tworzenia ozdób choinkowych( bombki), Mikołajki.

Zadania niezrealizowane: - montaż punktów świetlnych - budowa drogi do RSP.

Zadania zaplanowane do wykonania w 2016 roku.

Rada Sołecka, Sołtys i Radny wystąpili z wnioskami:

Do Urzędu Gminy w Lubrzy w sprawie zadań do funduszu sołeckiego. Wysokość funduszu na 2017 rok wynosi 13 831,63 zł. Wniosek uwzględnia następujące zadania: Zmiana nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową od nr 31.

Zakup kamienia w celu wykonania opaski wokół świetlicy.

Zakup i montaż obrzeży trawnikowych do ułożenia wokół świetlicy Organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami: dzień kobiet, dożynki, mikołajki.

Zakup kosza betonowego na odpady Zakup krzewów ozdobnych.

Do Urzędu Gminy w Lubrzy o możliwość budowy 2 punktów świetlnych przy drodze w kierunku RSP oraz przy posesji nr 30 a.

Rada Sołecka składa serdeczne podziękowania za współpracę dla prezesa RSP w Jasionie Pana Jana Malca. Serdecznie dziękujemy za wasze wsparcie, które traktujemy jako wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy. Podziękowania należą się także administratorowi strony internetowej p. Ewie Moskal, radnemu p. Markowi Łój, pracownikom urzędu, oraz ZGM w Lubrzy, księdzu proboszczowi, życzliwym mieszkańcom dla których wizerunek naszego sołectwa nie jest obojętny.

Dziękujemy.

Sołtys-Elżbieta Sławek,

Przewodniczący Rady Sołeckiej i Członkowie Rady Sołeckiej -

               Władysław Ułan

            Bogusława Ryś, Zenon Sroka

Radny wsi- Marek Łój.